Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Cisna

ogłasza

      Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Cisna z zastrzeżeniem prawa odkupu w przypadku braku realizacji zobowiązania nabywcy do zagospodarowania działki poprzez wybudowanie obiektu handlowo-usługowego.  Przetarg dotyczy działki o numerze ewid. 212/10, pow. 0,1740 ha,  położonej w obrębie ewidencyjnym Cisna, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020608/5.

Działka objęta jest  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” i położona jest w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami MN/U (około 95,4% pow.) oraz częściowo w terenie dróg publicznych KDZ (około 4,6%).

Działka obciążona jest służebnością przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie. Służebność przesyłu obejmuje pas szerokości 3 m i długości 11 m na którym to pasie przebiega linia napowietrzna niskiego napięcia.

Sprzedający ustanowi na swoją rzecz nieodpłatną i bezterminową służebność przesyłu polegającą na prawie korzystania przez gminę z działki 212/10 w celu eksploatacji i utrzymania gminnej kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu wraz z prawem swobodnego wejścia na działkę w celu konserwacji, napraw i usuwania awarii.

Termin zagospodarowania nieruchomości – osoba, która w wyniku przetargu nabędzie działkę 212/10 będzie zobowiązana zagospodarować nieruchomość  poprzez wybudowanie obiektu handlowo-usługowego na cele sprzedaży detalicznej,  w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości.

Klauzula odkupu:

1.     Nabywca zobowiązuje się zagospodarować nieruchomość  poprzez wybudowanie obiektu handlowo-usługowego na cele sprzedaży detalicznej,  w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości.

2.     Strony postanawiają, że w przypadku braku realizacji zobowiązania, o którym mowa w ust. 1,
w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości Sprzedawcy przysługuje prawo odkupu na zasadach przewidzianych w art. 593
i następnych kc.

3.     Prawo odkupu Sprzedający może wykonać się przez oświadczenie złożone Nabywcy 
w terminie 5 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy , w formie aktu notarialnego,  za cenę równą cenie nabycia oraz za zwrotem kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów; jednakże zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy.

4.     W przypadku skorzystania przez Gminę z prawa odkupu, Nabywca będzie zobowiązany do przeniesienia własności Nieruchomości z powrotem na rzecz Gminy w terminie do 30 dni liczonych od dnia otrzymania przez Nabywcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu.

5.     Jeżeli w dacie otrzymania oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu nieruchomość będzie obciążona zabezpieczeniem w postaci hipoteki, Sprzedający uprawniony jest do uiszczenia  ceny, zwrotu kosztów sprzedaży oraz zwrotu nakładów na poczet tych zabezpieczonych zobowiązań
w celu zwolnienia nieruchomości z tych zabezpieczeń.

6.     W przypadku, gdy łączna wartość zobowiązań zabezpieczonych hipotekami wpisanymi na Nieruchomości będzie wyższa niż cena odkupu, Nabywca przed przeniesieniem własności nieruchomości  zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń w taki sposób, aby łączna ich wartość była mniejsza niż cena odkupu.

Cena wywoławcza  nieruchomości 283 000,00 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Przetarg odbędzie się  7 listopada  2022 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy - sala posiedzeń.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości  42 000,00 zł na konto PKO BP SA o/Sanok 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684 w terminie do dnia 31 października 2022 r.

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

Koszty spisania aktu notarialnego ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój  nr 12.

Wójt Gminy Cisna zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania lub unieważnienia  do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska 

Załączniki