Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 206/2 położonej w Przysłupiu o pow. 5404 m2, KW KS1E/00020976/5.

Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Cisna, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XXII/238/2001 działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem IIa o następujących ustaleniach „Potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo-usługowego”.
Cena wywoławcza 228 600,00 zł.

Przetarg odbędzie się 10 lipca 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy – sala posiedzeń

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto PKO BP SA o/Sanok 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 w terminie do dnia 30 czerwca 2014 r.

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast osobom, które nie zaoferują najwyższej ceny wadium zostanie zwrócone.

Koszty spasania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 12.
Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Załączniki