Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o nr 772/5 położonej w Wetlinie, o pow. 2091 m2, KW KS1E/00020605/4.

Cena wywoławcza 123 835,00 zł.

Działka położona jest w terenie "MN/U1" - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej oraz zabudowy usługowej.

Przetarg odbędzie się 12 czerwca 2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy. W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w określonej wysokości i wyznaczonym terminie.

Wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 20% wartości nieruchomości należy dokonać przelewem na konto PKO BP SA o/Sanok 74102029800000280200030247 w terminie do dnia 3 czerwca 2013 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast osobom, które nie zaoferują najwyższej ceny wadium zostanie zwrócone.

Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Koszty spasania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 12.
Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Załączniki