Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Cisna

ogłasza

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej o numerze ewid. 82/3, pow. 0,0525 ha,  położonej w obrębie ewidencyjnym Kalnica, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020606/1.

Działka nie jest objęta mpzp. Zgodnie ze studium leży w obszarze ozn. symbolem „IIa” o ustaleniach „potencjalne tereny budownictwa mieszkaniowo-usługowego o niskiej intensywności zabudowy”.

Nieruchomość ma kształt wąskiego pasa gruntu, sklasyfikowana jest jako droga.

Na przeważającej części porośnięta jest samosiewami drzew i krzewów.

Ze względu na kształt działki (wąski pas gruntu) nie ma możliwości zabudowy nieruchomości.

Cena wywoławcza  nieruchomości  19 540,00 zł.

Przetarg odbędzie się  8 października 2021 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy - sala posiedzeń.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości   3 700,00 zł na konto PKO BP SA o/Sanok 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684   w terminie do dnia  
4 października 2021 r.

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

Koszty spisania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój  nr 12.

Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

 

Wójt Gminy Cisna       

mgr Renata Szczepańska

Załączniki