OGŁOSZENIE O PRZETARGU CISNA, KALNICA

Wójt Gminy Cisna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Cisna
1) nieruchomość gruntowa niezabudowana o numerze ewid. 276/12 o pow. 0,0642 ha położona w obrębie ewidencyjnym Cisna, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020608/5,
Zgodnie z MPZP Cisna 1/2004” działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „MN” o następujących ustaleniach „Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej”.
Sprzedający ustanowi na swoją rzecz nieodpłatną i bezterminową służebność przesyłu polegającą na prawie korzystania przez gminę z działki 276/12 w celu eksploatacji i utrzymania gminnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu wraz z prawem swobodnego wejścia na działkę w celu konserwacji, napraw i usuwania awarii.
Cena wywoławcza 37 430,00 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
2) nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 488 o pow. 0,1124 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Kalnica, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020606/1,
Zgodnie ze SUiKZP działka położona jest w terenie o następujących ustaleniach: częściowo w terenie oznaczonym symbolem „KLD, KLDp - drogi istniejące i projektowane, częściowo w terenie oznaczonym symbolem „IIa” istniejące tereny budownictwa mieszkaniowo-usługowego o niskiej intensywności zabudowy.
Cena wywoławcza 61 300,00 zł.
3) lokal biurowy o powierzchni użytkowej 57,10 m2 położony w budynku mieszkalno-biurowym nr 21 w Cisnej, do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w budynku gospodarczo-garażowym o powierzchni 8,36 m2 wraz z częścią udziału w wysokości 6546/28590 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-biurowym oraz gospodarczo-garażowym oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 156/1 o pow.0,2040 ha, objęta KW KS1E/00037542/6.
Zgodnie z MPZP Cisna 1/2004” działka położona jest w terenie oznaczonym symbolem „UP” o następujących ustaleniach „Teren zabudowy usług publicznych”.
Cena wywoławcza 80 250,00 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się 16 grudnia 2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy - sala posiedzeń wg kolejności zamieszczonej w ogłoszeniu.
W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości:
5 700,00 zł na nieruchomość 276/12 w Cisnej,
9 200,00 zł na nieruchomość 488 w Kalnicy,
12 100,00 zł na lokal biurowy w Cisnej
w kasie Urzędu Gminy do godz. 14 00 lub na konto PKO BP SA o/Sanok 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684 w terminie do dnia 10 grudnia 2019 r.
Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

Koszty spasania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój nr 12.

Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Załączniki