Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cisnej oraz stronie internetowej urzędu protokołu inwentaryzacyjnego mienia Skarbu Państwa.

Cisna, dnia 01.08.2018 r.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) wykłada się do publicznego wglądu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Cisnej oraz stronie internetowej urzędu, na okres 30 dni protokół inwentaryzacyjny mienia Skarbu Państwa obejmujący nieruchomości:
1. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 65/2 o powierzchni 0,5720 ha położona w obrębie ewidencyjnym Smerek, zabudowana budynkiem pomocniczym oraz budynkiem i urządzeniami oczyszczalni ścieków dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00038561/2,

2. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 79/2 o powierzchni 0,0562 ha położona w obrębie ewidencyjnym Smerek, która stanowi drogę dojazdową do działki 65/2 na której znajduje się oczyszczalnia, dla której prowadzona jest księga wieczysta KS1E/00038561/2.

Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska