Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna z dnia 30.01.2020 r.

Wójt Gminy Cisna informuje, iż wszczął postępowanie administracyjne oraz wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017, poz. 1405 ze zm.) w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 893 Hoczew – Cisna i Nr 897 Tylawa – Cisna – Wołosate – granica państwa, polegająca na budowie ronda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Cisna.

Załączniki