Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Od 16 czerwca 2014 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej można pobierać i składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny – w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Informacje przygotowane zostały na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.05.2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Dla kogo?
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, przez którą należy rozumieć rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

 • rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 • małżonek rodzica;
 • dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę powyżej 18 r.ż., przebywającą za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej):
  • do 18 r.ż.,
  • do 25 r.ż. gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych dla dzieci z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:
Oryginały lub odpisy :

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 r.ż. – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 r.ż. – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka -  postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

w przypadku osób, powyżej 18 r.ż., przebywających za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Inne informacje:
Karta wydawana jest bezpłatnie i potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18 r.ż. – do ukończenia 18 r.ż.;
 3. dziecku powyżej 18 r.ż. – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 r.ż. – na okres ważności orzeczenia
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie, przebywającej za zgodą w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka (art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 r.ż.

Składanie wniosków:
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cisnej, Cisna 49 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Dodatkowe informacje:  www.rodzina.gov.pl/

Załączniki

 • Karta Dużej Rodziny - logo