Planowanie przestrzenne

2016-08-04
Obwieszczenie Starosty Leskiego w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku rekreacji indywidualnej i zbiornika na ścieki na działce nr ewid. 138/1 obręb Wetlina.
2016-08-04
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia  04 sierpnia 2016r o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2014” w Gminie Cisna.
2016-07-21
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia   21 lipca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, o nazwie  „Smerek 1/2016”, terenu położonego w miejscowości Smerek, Gmina Cisna.
2016-07-19
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego  prowadzonego na wniosek Pan Zbigniew Skoczek, Grabownica Starzeńska 557, 36-207 Grabownica działając w imieniu PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w sprawie wydania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa napowietrzno-kablowej linii...
2016-06-02
W związku z przekazanymi przez Gminy uwagami do materiałów udostępnionych przez firmę KRAMEKO sp. z o.o., które dotyczyły siedlisk przyrodniczych występujących w obszarze Natura 2000 Bieszczady, informuję że w okresie od 6 do 10 czerwca 2016 roku prowadzona będzie wizja ternowa weryfikująca przedmiotowe uwagi.
2016-01-07
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2015 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Smerek 9”, terenu położonego w gminie Cisna.
2015-07-15
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” w Gminie Cisna - Uchwałą Rady Gminy Cisna Nr XL/166/2014.
2015-06-18
  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA o ponownym wyłożeniu do  publicznego  wglądu  projektu ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „WETLINA 1/2005” W GMINIE CISNA

Strony