Planowanie przestrzenne

2014-09-24
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ustawienie zbiornika o pojemności max. 3000 l wraz z wbudowanym dystrybutorem, przeznaczonego do przechowywania i dystrybucji oleju napęd. na działce nr 421 w m. Wetlina.
2014-07-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego na działce nr 421 w miejscowości Wetlina.
2014-06-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w granicach administracyjnych gminy Cisna, na działce o nr ew. 139/2, obręb ewidencyjny Wetlina
2014-06-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA o wyłożeniu do  publicznego wglądu projektów zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania PRZESTRZENNEGO „WETLINA 1/2005” i „CISNA 1/2004” w Gminie Cisna
2013-03-01
Na podstawie art. 17 pkt.1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951.) oraz art. 39, ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z 2008r., poz.

Strony