Planowanie przestrzenne

2015-05-19
na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.), oraz  w nawiązaniu do art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.),   Wójt...
2014-09-29
Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam że w toku prowadzonego postępowania na wniosek Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Strzyży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, 37-700 Przemyśl z...
2014-09-24
Ogłoszenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ustawienie zbiornika o pojemności max. 3000 l wraz z wbudowanym dystrybutorem, przeznaczonego do przechowywania i dystrybucji oleju napęd. na działce nr 421 w m. Wetlina.
2014-07-14
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia inwestycyjnego na działce nr 421 w miejscowości Wetlina.
2014-06-18
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji w granicach administracyjnych gminy Cisna, na działce o nr ew. 139/2, obręb ewidencyjny Wetlina
2014-06-10
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA o wyłożeniu do  publicznego wglądu projektów zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania PRZESTRZENNEGO „WETLINA 1/2005” i „CISNA 1/2004” w Gminie Cisna

Strony