Planowanie przestrzenne

2017-09-14
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CISNA z dnia 14 września 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części miejscowości Strzebowiska, Gmina Cisna.
2017-09-11
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U.2017.1073) informuje
2017-08-31
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku istniejącego schroniska wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek Stacji Ochrony Różnorodności Biologicznej i Edukacji Przyrodniczo – Turystycznej Połonina Wetlińska wraz z niezbędną infrastruktura techniczną”, planowanego do...
2017-08-17
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna z dnia 17 sierpnia 2017r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 1/2016 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004”, w Gminie Cisna.
2017-07-24
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej SN-30kV w miejscowościach Żubracze, Liszna, Cisna i Dołżyca.
2017-07-20
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „budowa sieci elektroenergetycznej SN i nN, budowa stanowisk słupowych nN i SN, budowa stacji transformatorowych SN/nN”
2017-07-17
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna na podstawie art. art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U.2017.1073 ) informuje
2017-06-27
Obwieszczenie Wójta Gminy Cisna o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi wojewódzkiej w miejscowościach: Liszna, na dz. nr ew.: 238, 224/8, 224/6; Żubracze, na dz. nr ew.: 150/2, 187, gmina Cisna".

Strony