Pomoc dla rolników utrzymujących świnie

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o dostępnej pomocy dla rolników w związku z ASF.

 

POMOC DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH, KTÓRZY ZAPRZESTALI PRODUKCJI ŚWIŃ W ZWIĄZKU Z ASF

Na kwotę pomocy składa się iloczyn średniej rocznej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym został wprowadzony zakaz (jednak nie więcej niż 50 sztuk dla jednego producenta świń) i kwoty 0,36 zł oraz liczby dni w danym roku kalendarzowym obowiązywania zakazu.

Nabór ciągły do 31.12.2021 r.

 

WSPARCIE BIOASEKURACJI

100 tys.zł WYSOKOŚĆ LIMITU MAX NA JEDNEGO BENEFICJENTA

80% REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

PROW Poddziałanie 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

Nabór planowany

 

NIEOPROCENTOWANA POŻYCZKA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ NA OBSZARZE ASF

Kwota pożyczki nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych.

min. 50 tys.zł

max. 1 mln.zł

Nabór ciągły

 

POMOC NA WYRÓWNANIE KWOTY OBNIŻONEGO DOCHODU

Kwota pomocy stanowi: różnicę między iloczynem liczby świń sprzedanych we wskazanym we wniosku kwartale i średniej ceny sprzedaży świń uzyskanej w tym kwartale a iloczynem średniej liczby świń sprzedanych w tym samym kwartale w kolejnych trzech latach przed rokiem, którego kwartał został objęty wnioskiem bądź średnią liczbę świń sprzedanych w tym samym kwartale w ciągu trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, którego kwartał został objęty wnioskiem, z pominięciem kwartału o najwyższej i najniższej wartości sprzedaży świń uzyskanej w tym okresie i średniej ceny sprzedaży świń w tym okresie.

Nabór od 28 sierpnia do 30 listopada 2021 r., a w kolejnych latach od 01-01 do 30 listopada.

 

WSPARCIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

PROW "Modernizacja gospodarstw rolnych"

Obszar A - rozwój produkcji prosiąt

900 tys.zł WYSOKOŚĆ LIMITU MAX NA JEDNEGO BENEFICJENTA

50% STANDARDOWA REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

60% WYŻSZY POZIOM REFUNDACJI KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH.

DODATKOWY BONUS DLA MŁODYCH ROLNIKÓW LUB WSPÓŁNIE WNIOSKUJACYCH

Nabór do 20.09.2021 r.

 

KREDYT PREFERENCYJNY NA ODBUDOWĘ STADA ŚWIŃ

Kwota kredytu na siedzibę stada, w której było utrzymywane średniorocznie stada nie może wynosić więcej niż:

  • 50.000 zł - do 50 sztuk świń;
  • 100.000 zł powyżej 50 do 100 sztuk świń;
  • 500.000 zł powyżej 100 do 500 sztuk świń;
  • 800.000 zł powyżej 500 do 1000 sztuk świń;
  • 1.500.000 zł powyżej 1000 sztuk świń.

Nabór planowany

 

INWESTYCJE ODTWARZAJĄCE POTENCJAŁ PRODUKCJI ROLNEJ

max . 300 tys.zł

Dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane wystąpieniem ASF

80% REFUNDACJA KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH

Nabór do 31.12.2021 r.

 

Szczegółowe informacje:

  • punkty informacyjne Biur Powiatowych i Podkarpackiego OR ARiMR oraz Podkarpackiego ODR,
  • strona internetowa www.gov.pl/arimr
  • bezpłatna infolinia: 800 38 00 84

Załączniki