Prace obserwacyjno - pomiarowe w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2010-2015

Minister Środowiska Pan Andrzej Kraszewski informuje, że na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2010-2015 będą prowadzone prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach monitoringu lasów.

Program monitoringu lasu stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, jak również funkcjonuje w ramach międzynarodowego programu oceny wpływu zanieczyszczeń powietrza na lasy (ICP-Forests), koordynowanego przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ w ramach Konwencji o Transgranicznym Przemieszczaniu się Zanieczyszczeń na Dalekie Odległości (Genewa 1979).

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

Prace terenowe będą wykonywane każdego roku w okresie od 1 czerwca do 30 września na stałych powierzchniach obserwacyjnych w sieci 8 x 8 km będących częścią gęstszej sieci wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu.

Pomiary i obserwacje wykonywane są zgodnie z instrukcją opracowaną przez Instytut Badawczy Leśnictwa i zaakceptowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska i Departament Leśnictwa Ministerstwa Środowiska.

Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski w relacji do zmieniających się warunków środowiska.  

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia wykonywane będą przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub osoby upoważnione przez Instytut.

W związku z powyższym prosimy o umożliwienie wstępu na teren lasów oraz umożliwienie dokonania obserwacji i pomiarów osobom uprawnionym.