Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 897 - Etap II Cisna-Wetlina

GGiB.0717.15.2023                                                            Cisna, dnia 11.01.2024 r.

 

Sz. P.

mgr inż. Piotr Miąso

Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie

ul. Boya Żeleńskiego 19a

35-119 Rzeszów

Dotyczy:

Zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej nr 897 - Etap II Cisna-Wetlina"

Wniosek o ponowne przeprowadzenia analizy akustycznej i aneks raportu oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu.

W związku z licznymi petycjami, wnioskami i protestami, które zostały złożone do Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za pośrednictwem Wójta Gminy Cisna przez mieszkańców Gminy, zwłaszcza zamieszkałych w miejscowości Wetlina wnoszę o ponowną analizę akustyczną drogi wojewódzkiej nr 897 Cisna – Wetlina. Ujęte w projekcie ekrany akustyczne budzą wiele kontrowersji i absolutny sprzeciw mieszkańców. Wnoszę także o znalezienie innych rozwiązań, które mogą zminimalizować hałas komunikacyjny.

Zupełnie nieakceptowalna jest propozycja budowy ekranów, gdyż zmieni to krajobraz wsi obniżając jej atrakcyjność turystyczną. Nie można dopuścić do degradacji walorów wizualnych i krajobrazowych miejscowości Wetlina, która jest jedną z najpiękniejszych w Bieszczadach.

Czy rzeczywiście mieszkańcy będą chronieni przed hałasem, jeżeli zostaną one zamontowane po jednej i po drugiej stronie drogi? Czy odbijający się dźwięk będzie kumulowany i ze zdwojoną siłą rozpraszający się pomiędzy lukami ekranów?

W związku z uzgodnieniem zabezpieczeń przed hałasem przez RDOŚ proszę o ponowną analizę raportu i jego aneksu w obszarze Wetliny w zakresie ekranów akustycznych, czy rzeczywiście 65dB zostało przekroczone w spornym obszarze.

Czy wiarygodna jest analiza akustyczna dotycząca zastosowania nowej nawierzchni na przebudowanej drodze? Być może właśnie tu ponowne obliczenia wyeliminują znikome przekroczenia hałasu.

Za usunięciem ekranów przemawia słuszny interes społeczny.

W wersji projektu na omawianym odcinku drogi, mimo symulacji przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu osiągnięcie zakładanego efektu nie jest możliwe, głównie z powodu zbyt dużej ilości zjazdów indywidualnych znajdujących się w niewielkich odległościach od siebie.

W aneksie do raportu wnoszę:

- o wymianę stolarki okiennej i zastosowanie izolacji akustycznej na budynkach.

- w terenie zabudowanym - ograniczenie prędkości poruszających się pojazdów do 40 km/h.

Wnoszę także o aneks do raportu w zakresie akustyki w obszarze Wetliny, gdyż obowiązujące przepisy na to pozwalają. To może spowodować zmianę decyzji RDOŚ.

Ponadto przyjąć należy, że raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia zawiera informacje, które w ocenie mieszkańców uniemożliwią dokonanie rzetelnej weryfikacji poprawności prognoz natężenia ruchu, stanowiących podstawę do analiz akustycznych. Dane zastosowane z generalnego pomiaru ruchu (GPR) przy wyznaczeniu horyzontów czasowych (względnych) nie mogą stanowić przy proteście społecznym absolutnie prawa niezmiennych decyzji.

Prognoza ruchu obarczona jest niedoskonałością, należy wziąć pod uwagę, że obliczone poziomy hałasu mogą być obarczone sporym błędem. Prognozy natężenia ruchu w tak odległych perspektywach mogą być przeszacowane zwłaszcza, że trend ochrony tych terenów będzie wręcz minimalizował ruch komunikacyjny. Zważywszy na technologiczny postęp rozwoju przemysłu motoryzacyjnego i przejścia na typ samochodów elektrycznych wręcz spowoduje zmniejszenie hałasu.

Powyższy wniosek jest uzasadniony, gdyż stan akustyczny w/w inwestycji ma ogromny wpływ na estetykę wsi Wetlina.

 

                                                                                              Z poważaniem

Wójt Gminy Cisna

Załączniki