Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

Załączniki