Sprawozdanie Rb-27S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-27S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Załączniki