Sprawozdanie Rb-27S za rok 2012r.

Rb-27S - roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Załączniki