Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013

Załączniki