Sprawozdanie Rb-28S za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Rb-28S - miesięczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Załączniki