Sprawozdanie Rb-Z wg stanu na koniec IV kwartału 2012r.

Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku.

Załączniki