"Turystyczne Bieszczady” – Strategia Rozwoju Ponadlokalnego obszaru Gmin: Cisna, Baligród, Olszanica, Solina

Strategia ponadlokalna jest testem sprawdzającym gotowość gmin do współpracy oraz umiejętności w tym zakresie. Dziś test ten zdały: Gmina Cisna, Gmina Baligród, Gmina Olszanica, Gmina Solina. Włodarze tych Gmin, widząc wspólny obszar strategiczny dla rozwoju Bieszczad, podpisali porozumienie dotyczące opracowania Strategii Ponadlokalnej „Turystyczne Bieszczady”.

Współpraca nieformalna, trwająca od kilku lat, została sformalizowana. Przedstawiciele czterech samorządów, dostrzegając zmieniającą się sytuację na wielu płaszczyznach, zamierzają opracować narzędzie w celu poszukiwania wspólnego potencjału rozwojowego i wspólnego przeciwdziałania zagrożeniom oraz  zoptymalizować sposób  wykonywania swoich zadań w obszarach, które uznają za wspólne, łączące te jednostki. Tym narzędziem będzie strategia ponadlokalna.

Wzmocnienie współpracy między samorządami stwarza możliwość wymiany doświadczeń i podjęcia bardziej efektywnych działań na rzecz pełniejszego wykorzystania istniejących zasobów i potencjałów. Uwzględnienie wzajemnych powiązań funkcjonalnych oraz identyfikacja podobnych problemów i potencjałów daje możliwość skuteczniejszej realizacji wspólnych celów i zwiększenia przewag konkurencyjnych – nie tylko jednej gminy ale obszaru funkcjonalnego kilku samorządów.

 

 

Załączniki