Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 kwietnia 2021 r. ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych

Uchwała Nr XXX/181/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 15 kwietnia 2021 r. ws. zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 15 p ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.)

Rada Gminy Cisna

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym w niniejszej uchwale grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, w następujących dziedzinach działalności ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  1. prowadzeniu hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania (ujęte w PKD w podklasie  55.10.Z)
  2. prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętych w PKD w podklasie 55.20.Z);
  3. prowadzeniu restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych (ujęte w PKD w podklasie 56.10A);
  4. przygotowania i podawania napojów (ujęte w PKD w podklasie 56.30Z);
  5. prowadzeniu działalności obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (ujęte w PKD w podklasie 93.13 Z).

§ 2. Zwolnienie, o którym mowa w § 1 stosuje się na okres od miesiąca kwietnia do miesiąca czerwca 2021 r. włącznie.

§ 3.Przedsiębiorca korzystający z pomocy wynikającej z niniejszej uchwały wraz
z deklaracją lub korektą deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacją
o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której wykazuje zwolnienie, zobowiązany jest złożyć:

  1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, stanowiący załącznik Nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2010 r. Nr 53 poz. 312 z późn. zm.) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej, stanowiące - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości, o którym mowa w niniejszej uchwale, stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego i jest udzielana zgodnie z pkt 3.1 Komunikatu Komisji Europejskiej: Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. U. UE C z dnia 20 marca 2020 r.).

§ 5. Dokumenty, o których mowa w § 3 należy złożyć nie później niż do 31 lipca 2021 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cisna.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i  wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2021 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Cisna 

Bogusław Bajorek

 

Załącznik nr 1. Formularz.

Załącznik nr 2. Oświadczenie.

 

 

Data publikacji Dz.U.Woj. Podk. z 2021 r. poz. 1684 z dnia 30.04.2021 r.

 

Załączniki