Uchwała podatek od środków transportu

Uchwała Nr XXXVII/216/2021

Rady Gminy Cisna

z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.  Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ) oraz  art.10  i  art.20  ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2019 r .poz. 1170 ze zm.) 

Rada  Gminy  Cisna

uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Cisna.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr  IX/43/2015 Rady Gminy Cisna z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  i  ma zastosowanie od roku podatkowego 2022.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Cisna

Bogusław Bajorek

                                                                                                                  

Załączniki