UCHWAŁA W SPRAWIE STAWEK PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Uchwała Nr XXXVII/215/2021

Rady Gminy Cisna

z dnia 5 listopada 2021 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.  Dz. U. z 2021 r., poz.1372 ) oraz  art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r .poz. 1170 ze zm.) 

 

Rada  Gminy  Cisna

uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:

 

 1. od budynków mieszkalnych lub ich części - 0,89 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 2. od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,00 od 1m2 powierzchni użytkowej,
 3. od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 12,04 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 4.  od budynków lub ich części związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych,
  w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,25 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
 5. od pozostałych budynków lub ich części:

a) letniskowych – 8,68 zł od 1m2 pow. użytkowej,

b) gospodarczych – 2,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) garaży wolnostojących – 7,45 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

d) szop drewnianych – 4,61 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) innych nie wymienionych pod literą a-d, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego  – 8,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

 1. od budowli -2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7,
 2. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu
  na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  – 1,00 zł od 1m2 powierzchni,
 3. od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi  płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha powierzchni,
 4. od gruntów pozostałych:

a)      sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako drogi – oznaczone symbolem ,,dr” – 0,54 zł od 1m2 powierzchni,

b)      innych nie wymienionych pod literą a, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,40 zł od 1m2 powierzchni,

 1. od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa
  w ustawie rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1m2 powierzchni.

§ 2

Pobór podatku od nieruchomości, inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa odrębna uchwała.

§ 3

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Cisna.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr  XXVI/153/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego  i  ma zastosowanie od roku podatkowego 2022.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy Cisna

 Bogusław Bajorek

Załączniki