UWAGA, ZAGROŻENIE GRYPĄ PTAKÓW!

 
ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY
 
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
 • przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem,
 • przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem,
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek),
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu,
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem,
 • używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu,
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudnione w przemysłowych fermach drobiu.
 
ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI
 
 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich,
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem,
 • zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanej zwiększonej śmiertelności ptaków.
Informację o nagłych przypadkach padnięć drobiu oraz o przypadkach znajdowania padłych dzikich ptaków należy niezwłocznie przekazać telefonicznie na numery:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesku: (13) 469-83-00 kom.: 694 455 751 lub 694 455 749.

Załączniki