Wójt Gminy Cisna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Wójt Gminy Cisna

ogłasza

 

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w Wetlinie, KW KS1E/00020605/4 o nr 772/5  o pow. 2091 m2 , cena wywoławcza 123 835,00 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczony 23% podatek VAT.

Działka położona jest w terenie „MN/U1” – teren zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej, pensjonatowej oraz zabudowy usługowej. Pierwszy przetarg na  działkę  odbył się 23.07.2012 r.

            Przetarg odbędzie się 10 września 2012 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy.

            W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w określonej wysokości i wyznaczonym terminie.

            Wpłaty wadium w pieniądzu w wysokości 20% wartości nieruchomości należy dokonać przelewem na konto PKO BP SA o/Sanok 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 w terminie do dnia 4 września 2012 r.

Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

            Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

            Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast osobom, które nie zaoferują najwyższej ceny wadium zostanie zwrócone.

            Koszty spasania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

 Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój  nr 12.

            Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

 

                                                                                                     Wójt Gminy Cisna

                                                                                               mgr Renata Szczepańska

Załączniki