WÓJT GMINY CISNA OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWOŚCI WETLINA

 
Wójt Gminy Cisna
ogłasza

III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewid. 245/1 o pow. 0,7114 ha, położonej w Wetlinie, dla której Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020605/4.
I przetarg odbył się 31 sierpnia 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
II przetarg odbył się 12 października 2015 r. i zakończył wynikiem negatywnym.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Wetlina 1/2005” działka położona jest częściowo w terenie oznaczonym symbolem  „KS2” o następujących ustaleniach „Teren parkingów ogólnodostępnych” oraz częściowo w terenie oznaczonym symbolem „ZN” o następujących ustaleniach „Teren zieleni nieurządzonej” .

Cena wywoławcza  99 991,00 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.
Przetarg odbędzie się 20 listopada 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy - sala posiedzeń.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 19 000,00 zł na konto  PKO BP SA o/Sanok 12 1020 2980 0000 2802 0003 0684 w  terminie do dnia 16 listopada 2015 r.
Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

Koszty spasania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój  nr 12.

Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

 

Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

Załączniki