Wójt Gminy Cisna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.

OGŁOSZENIE
 
Wójt Gminy Cisna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej.
1.    Do udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
 - posiadające obywatelstwo polskie,
 - posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystające z pełni praw publicznych,
 - nie skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 - nie karane karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm./
 - posiadające nieposzlakowaną opinię,
 - posiadające wykształcenie wyższe – preferowane będą osoby posiadające wykształcenie wyższe specjalistyczne w zakresie kulturalno – oświatowym,
 - posiadające co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 1 rok na stanowisku zarządzającym,
 - posiadające odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym,
 - znające przepisy prawne z zakresu zarządzania i funkcjonowania instytucji kultury, w tym ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, postępowania administracyjnego i prawa pracy.
2. Dodatkowe preferowane umiejętności:
 - doświadczenie w organizowaniu imprez kulturalnych,
 - umiejętność kierowania zespołem,
 - odpowiedzialność, rzetelność, sumienność,
 - komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność,
 - znajomość obsługi pakietu MS Office oraz podstawowych urządzeń biurowych,
 - prawo jazdy kat. B
 - znajomość języka obcego,
3.    Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
 - CV wraz z listem motywacyjnym,
 - pisemne opracowanie programu działania i rozwoju Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej z uwzględnieniem gospodarki finansowej i koncepcji współpracy ze środowiskami twórczymi oraz instytucjami kultury na terenie powiatów leskiego i bieszczadzkiego,
 - kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 - oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
 - kserokopię dowodu osobistego,
 - oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne,
 - oświadczenie o niekaralności,
 - oświadczenie o niekaraniu karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U z 2005r. Nr 14 poz. 114 z późn. zm./
 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2001r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm./
 - spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
4. oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
 - kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji,
 - kserokopie posiadanych referencji lub opinii.
Dostarczenie dokumentów wymienionych w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia stanowi warunek dopuszczenia kandydata do udziału w konkursie.
5. termin rozpoczęcia postępowania konkursowego:
 - kandydaci przystępujący do konkursu winni nadesłać oferty zawierające wymagane dokumenty w terminie do dnia 25 kwietnia 2013r.
 - przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego – 10 maja 2013r.
6. Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „ Konkurs na dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej” należy składać osobiści w sekretariacie Urzędu Gminy Cisna lub przesłać na adres Urząd Gminy Cisna Cisna 49 38-607 Cisna.
W przypadku przesłania przez kandydata dokumentów pocztą za datę doręczenia oferty do Urzędu uważa się datę ich wpływu.
Dokumenty doręczone po upływie terminu składania nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.
7. Z warunkami organizacyjno – finansowymi Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie GCKiE Tel 13 468 64 65
8. O zakwalifikowaniu do kolejnego etapu konkursu terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.
Wójt Gminy Cisna zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 
Wójt
Gminy Cisna
mgr Reneta Szczepańska
 
Cisna, dnia 8 kwietnia 2013r.

Załączniki