Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych w miejscowości Cisna

Wójt Gminy Cisna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych o numerach ewid. 312/2 o pow.0,0525 ha308/7 o pow. 0,0159 ha jako jedną nieruchomość, położonych w Cisnej, dla których Sąd Rejonowy w Lesku prowadzi księgę wieczystą KW KS1E/00020608/5.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Cisna 1/2004” działki położone są w terenie oznaczonym symbolem  „MP/RI” o następujących ustaleniach „Teren zabudowy pensjonatowej i rekreacji indywidualnej”. Przez działki przebiega sieć wodociągowa.

Cena wywoławcza  42 000,00 zł. Do wylicytowanej kwoty zostanie doliczona obowiązująca stawka podatku VAT.

Przetarg odbędzie się  22 września  2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy - sala posiedzeń.

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej na konto PKO BP SA o/Sanok 74 1020 2980 0000 2802 0003 0247 w terminie do dnia 16 września 2014 r. Terminem wniesienia wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości a w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego przepada na rzecz sprzedającego, natomiast osobom, które nie zaoferują najwyższej ceny wadium zostanie zwrócone.
Koszty spasania aktu notarialnego ponoszą nabywcy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (13) 468.63.38 wew. 15 lub w Urzędzie Gminy, pokój  nr 12.

Zastrzega się prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

Załączniki