WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY ORAZ ZAMIANY

Wójt Gminy Cisna informuje, że w dniu 23.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Cisnej został wywieszony wykaz nieruchomości obejmujący działki:
-275/4 w Wetlinie przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.
-214/15 w Lisznej przeznaczona do zamiany
oraz
-lokal mieszkalny nr 6 w budynku nr 58 położonym na działce 276/6 w Cisnej,
-lokal mieszkalny nr 1 w budynku nr 10 położonym na działce 132/3 w Smereku przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
W oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Wniosek o nabycie nieruchomości powinien zawierać oświadczenie, że nabywca korzystając z prawa pierwokupu w nabyciu wyraża zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w UG Cisna, pokój nr 12, pod nr telefonu (0.13) 468.63.38 oraz stronie internetowej www.gminacisna.pl

Wójt Gminy Cisna

mgr Renata Szczepańska

Załączniki