Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Cisna przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2020, poz.1990
z późn.zm.) Wójt Gminy Cisna podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni tj. od dnia 30 marca 2023 r. do dnia
20 kwietnia 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, a także stronie internetowej Urzędu Gminy Cisna www.gminacisna.pl

 

Załączniki