Wyniki konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości

                                                                                                  Cisna, dnia 08.02.2022 r.

 

 

Wyniki konsultacji społecznych

dotyczących zmiany rodzaju miejscowości

Majdan część wsi Cisna (1042549), Majdan część wsi Liszna (0347867) na Majdan wieś

oraz

  Roztoki Górne przysiółek wsi Solinka na Roztoki Górne  wieś.

 

Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców do zaproponowanej zmiany rodzaju miejscowości:

ŸMajdan część wsi Cisna (1042549), Majdan część wsi Liszna (0347867) na Majdan wieś  ŸRoztoki Górne przysiółek wsi Solinka na Roztoki Górne  wieś.

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie:

-ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 roku o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1443),

-uchwały Nr VI/32/2019 Rady Gminy  Cisna z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
z 2019 r. poz. 2075 z dnia 04.04.2019 r.),

-zarządzenia Nr 175/2022 z dnia 24.01.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Majdan część wsi Cisna (1042549), Majdan część wsi Liszna (0347867) na Majdan wieś,

-zarządzenia Nr 176/2022 Wójta Gminy Cisna z dnia 24.01.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości  Roztoki Górne przysiółek wsi Solinka na Roztoki Górne  wieś.

Informacje o przeprowadzanych konsultacjach zostały umieszczone na stronie internetowej urzędu, tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu. Dodatkowo informacja została zamieszczona
w sklepie, oraz na przystanku autobusowym. Mieszkańcy zostali powiadomieni przez sołtysa oraz radną, którzy również dostarczyli formularze konsultacyjne.

W ramach prowadzonych konsultacji w dniu 28.01.2022 r. zorganizowano spotkanie
z mieszkańcami celem wyjaśnienia potrzeb, zakresu zmiany oraz trybu postępowania.
W zebraniu uczestniczył  sołtys, radna, pracownik urzędu gminy oraz 9 mieszkańców.

W konsultacjach dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Majdan część wsi Cisna (1042549), Majdan część wsi Liszna (0347867) na Majdan wieś uczestniczyło 44 osoby na 60 osób uprawnionych do wyrażenia opinii (73%), z których 44 opowiedziało się za zmianą, głosów nieważnych nie było.

W konsultacjach dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Roztoki Górne przysiółek wsi Solinka na Roztoki Górne  wieś uczestniczyło 7 osób na 9 osób uprawnionych do wyrażenia opinii (77%), z których 7 opowiedziało się za zmianą, głosów  nieważnych nie było.

Zgodnie z opinią mieszkańców wójt skieruje do rady gminy projekty uchwał wnioskujących
o zmianę  rodzaju miejscowości Majdan część wsi Cisna (1042549), Majdan część wsi Liszna (0347867) na Majdan wieś oraz Roztoki Górne przysiółek wsi Solinka na Roztoki Górne wieś.

 

                                                                      

                                                                                                          Wójt Gminy Cisna

                                                                                                       Renata Szczepańska

Załączniki