Wyniki naboru deklaracji przystąpienia do projektu OZE

Na podstawie regulaminu dla naboru deklaracji od mieszkańców w ramach projektu pod nazwą : „ Wsparcie energetyki rozproszonej w Gminach Bieszczadzkich poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” Komisja konkursowa, składająca się z przedstawicieli wszystkich gmin biorących udział w projekcie parasolowym, przeprowadziła ocenę formalną i punktową wszystkich złożonych deklaracji przystąpienia do projektu. W oparciu o ww. ocenę i przyznane punkty zakwalifikowała wszystkie deklaracje do udziału w przedmiotowym projekcie i zamieściła je na podstawowej liście rankingowej (w załączeniu).

W związku z powyższym bardzo prosimy o wypełnienie i przedłożenie Umowy przystąpienia do projektu w raz niezbędnymi załącznikami do Urzędu Gminy w Cisnej, 38-607 Cisna 49, pokój 3 w terminie do 24.02.2017r.
Umowa musi być podpisana przez wszystkich właścicieli, współwłaścicieli i osoby posiadające prawo do dysponowania nieruchomością.

Uwaga!!!

Treść umowy została zmieniona. W związku z tym bardzo prosimy o pobranie aktualnej wersji ( z dnia 09.02.2017) Umowy przystąpienia do projektu. Zmiany, które zaszły w umowie zostały opisane w odrębnym dokumencie pn. Zakres zmian w Umowie przystąpienia do projektu.

Wymagane załączniki do umowy:

  1. Dokumenty poświadczające spełnienie kryteriów społeczno-ekonomicznych (jeśli dotyczy) 
  2. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy).

Załączniki