WYTYCZNE DOTYCZĄCE HARMONOGRAMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

 1. Obszar gminy Cisna:
 1. odpady selektywnie  (tworzywa sztuczne i metale papier i szkło ) zebrane – od 01 maja do 31 października   dwa razy w miesiącu;
 2. odpady selektywnie  (tworzywa sztuczne i metale papier i szkło ) zebrane –  od 01 listopada do 30 kwietnia   raz w miesiącu;
 3. odpady zmieszane zebrane oraz odpady ulegające biodegradacji – od 01 maja do 31 października   dwa razy w miesiącu;
 4. odpady zmieszane zebrane oraz odpady ulegające biodegradacji – od 01 listopada do 30 kwietnia   raz w miesiącu;
 5. odpady z terenów przeznaczonych do użytku publicznego –   dwa razy w miesiącu;
 6. odpady wielkogabarytowe, opony z samochodów osobowych oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku, tj. 18 październik 2022r. oddzielnym transportem
 1. Wielkość pojemników:
 1. pojemnik (worek) o pojemności 60 l – odbiór zgodnie z harmonogramem,
 2. pojemnik o pojemności 120 l - odbiór zgodnie z harmonogramem,
 3. pojemnik o pojemności 240 l - odbiór zgodnie z harmonogramem
 4. pojemnik o pojemności 1100 l - odbiór zgodnie z harmonogramem, po wcześniejszym zgłoszeniu wykonawcy,
 5. kontenery KP-7 - pojemnik o pojemności 7000 l – odbiór na indywidualne zgłoszenie wykonawcy,

III)      Odpady komunalne odbierane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00.

IV) Odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny, obejmujące: odpady remontowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, chemikalia, zużyte akumulatory, ogniwa i baterie, opony, metale, meble i odpady wielkogabarytowe, przeterminowane lekarstwa oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych z Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z Wetliny  zgodnie z informacją i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe – są składane do kontenera dostarczonego przez podmiot uprawniony i w nim odbierane – na indywidualne zgłoszenia. Właściciel nieruchomości lub dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u podmiotu uprawnionego, a ten z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin za dodatkową opłatą, której wysokość określona zostanie w wyniku wygranego przetargu

Szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony z Wykonawcą.