Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Cisna.

Urząd Gminy w Cisnej informuje, iż myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297), właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy Wójt kontroluje posiadanie wymaganej umowy i dowodów uiszczania opłat za przedmiotowe usługi.

Osobom, które jeszcze nie posiadają stosownej umowy przypominamy o konieczności jej zawarcia.

W przypadku zainteresowania usługami świadczonymi we wspomnianym zakresie przez Gminę Cisna prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na stronie:

https://gminacisna.pl/pl/wywoz-nieczystosci-cieklych-ze-zbiornikow-bezod...

Zezwolenie na prowadzenie działalności we wspomnianym zakresie na terenie gminy Cisna posiadają również:

  • TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa,
  • WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze.

W przypadku właścicieli, którzy nie zawarli wymaganej umowy gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych stanowiących wyposażenie ich nieruchomości w zamian za opłatę ustaloną w decyzji wydawanej przez wójta.