Zamówienia publiczne

2022-04-21
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla robót budowlanych w ramach zadania  p.n. „Rewitalizacja centrum miejscowości Cisna"
2022-04-13
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-04-01
Unieważnienie postępowania- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-03-28
Informacja z otwarcia ofert - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-03-28
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Cisna w formule zaprojektuj i wybuduj
2022-03-23
Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja centrum miejscowości Cisna
2022-03-08
Wójt Gminy Cisna zaprasza do składania propozycji cenowych dotyczących odbioru, transportu i zagospodarowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna.
2022-02-28
Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. Przebudowa przepustu na potoku Dołżyczka w ciągu drogi gminnej w miejscowości Krzywe

Strony