Zamówienia publiczne

2022-02-10
Cisna, dnia 09.02.2022r.   Informacja o wyborze oferenta z dnia 09.02.2022r.   Przedmiot zamówienia:
2022-02-01
Zapytanie ofertowe - Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zadania pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina”
2022-01-21
Zapytanie ofertowe - Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz SWZ dla zadania pn. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wetlina
2022-01-20
Wybór oferenta - Wymiana odcinka sieci wodociągowej od istniejącego budynku SUW do istniejącej sieci na wysokości działki nr 174 w miejscowości Smerek
2022-01-20
Wybór oferenta - Przebudowa drogi dojazdowej oraz placu manewrowego przy ujęciu wody w miejscowości Smerek
2022-01-19
Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” dla robót budowlanych w ramach zadania  p.n. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego ujęcia wody w miejscowości Smerek
2022-01-13
Zapytanie ofertowe - Wymiana odcinka sieci wodociągowej od istniejącego budynku SUW do istniejącej sieci na wysokości działki nr 174 w miejscowości Smerek

Strony