Zaproszenie do udziału w projekcie systemowym pt. „Czas na aktywność w gminie Cisna”

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CISNEJ

Zaprasza do udziału
w projekcie systemowym pt.
„Czas na aktywność w gminie Cisna”

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1, Rozwój i upowszechnienie Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Projekt adresowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z terenu gminy Cisna, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej (15-64 l), pozostających bez zatrudnienia (bezrobotni lub nieaktywni zawodowo) lub zatrudnionych (w tym rolników), legitymujących się co najmniej wykształceniem podstawowym.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno- zawodowa 21 klientów GOPS poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji.

Szkolenia i warsztaty zaplanowane do realizacji w roku 2015 w ramach projektu:
* Obsługa ruchu turystycznego
* Kurs obsługi komputera
* Utrzymanie terenów zielonych
SPECYFIKA I RODZAJ KURSÓW MOŻE ULEC ZMIANIE,
ZGODNIE Z PREFERENCJAMI OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH !

* trening kompetencji i umiejętności społecznych
* trening kompetencji życiowych i rodzinnych
* doradztwo zawodowe z małą przedsiębiorczością  i Indywidualny Plan Działania
Dodatkowo zaplanowano odbycie stażu zawodowego dla 1 UP w przedziale wiekowym 15-30 lat.

Rekrutacja trwa do 31 grudnia 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać w Biurze Projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Cisnej
38-607 Cisna
Tel. 531 358 111

Załączniki