Zaproszenie na LV sesję RG Cisna w dniu 31 styczeń 2023 r. o godz. 10:00.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zapraszam na LV sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z LIV sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie międzysesyjne Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów komisji stałych.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Uchwała Nr LV/309/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych;
 • Uchwała Nr LV/310/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach;
 • Uchwała Nr LV/311/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
 • Uchwała Nr LV/312/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
 • Uchwała Nr LV/313/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/15/2018 Rady Gminy Cisna z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • Uchwała Nr LV/314/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie uchwalenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu;
 • Uchwała Nr LV/315/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023.
 • Uchwała Nr LV/316/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Cisna na lata 2023-2025.
 • Uchwała Nr LV/317/2023 r. Rady Gminy Cisna z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Cisna.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

 

Załączniki