Zaproszenie na na XXXII sesję absolutoryjną Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Cisna zaprasza na XXXII sesję absolutoryjną Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w Sali posiedzeń Urzędy Gminy Cisna z proponowanym porządkiem obrad.

 

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXXI sesji Rady Gminy.
 5. Odczytanie protokołów komisji stałych.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Cisna za rok 2020:
 1. debata nad raportem o stanie Gminy Cisna za rok 2020,
 2. podjęcie Uchwały Nr XXXII/191/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za rok 2020.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020:
 1. omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy,
 2. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok,

- o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisna,

d) dyskusja,

e) podjęcie Uchwały Nr XXXII/192/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok,

f) podjęcie Uchwały Nr XXXII/193/2021 z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.

 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Cisna

Bogusław Bajorek

Załączniki