Zaproszenie na XLIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2022 r. o godz. 13.00

RG.0002.43.2022                                                              Cisna, dnia 05.03.2022 r.

                                                                                                                                         

          Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na XLIII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 8 kwiecień 2022 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.
  4. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Cisna.
  5. Podjęcie uchwał:
  • Uchwała Nr XLIII/250/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
  • Uchwała Nr XLIII/251/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
  1. Zakończenie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Cisna

Bogusław Bajorek