Zaproszenie na XLVI sesję Rady Gminy Cisna która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 10:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na XLVI Sesją Absolutoryjną Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.
 5. Odczytanie protokołów komisji stałych.
 6. Rozpatrzenie Raportu o Stanie Gminy Cisna za rok 2021:
 1. przedstawienie raportu,
 2. debata nad raportem,
 3. podjęcie Uchwały Nr XLVI/267/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania za 2021 rok.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego:
 1. omówienie sprawozdań przez Skarbnika Gminy,
 2. przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Cisna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2021 rok,
 3. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cisna,
 4. przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej RG Cisna o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Cisna z wykonania budżetu za 2021 rok,
 5. dyskusja,
 6. podjęcie Uchwały Nr XLVI/268/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok;
 7. podjęcie Uchwały Nr XLVI/269/2022 Rady Gminy Cisna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

 

 1. Podjęcie pozostałych uchwał:
 • Uchwała Nr XLVI/270/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 r.
 • Uchwała Nr XLVI/271/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2022-2032.
 • Uchwała Nr XLVI/272/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Cisna

  Bogusław Bajorek

 

Załączniki