Zaproszenie na XLVIII sesję Rady Gminy Cisna która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 9:00

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) zapraszam na XLVIII sesję Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 29 września 2022 r. o godz. 9:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Cisna.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Uchwała Nr XLVIII/280/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały utworzenia w gminie Cisna Młodzieżowej Rady Gminy.
 • Uchwała Nr XLVIII/281/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r.  ws. ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i pedagogów specjalnych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cisna;
 • Uchwała Nr XLVIII/282/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r.  ws. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Cisna na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji;
 • Uchwała Nr XLVIII/283/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. stanowiska Rady Gminy Cisna dotyczącego propozycji Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych w przedmiocie zmiany rodzaju urzędowych nazw  miejscowości: Majdan część wsi Cisna, Majdan część wsi Liszna na Majdan wieś, Roztoki Górne przysiółek wsi Solinka na Roztoki Górne  wieś;
 • Uchwała Nr XLVIII/284/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws.  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Greckokatolickiej p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny w Komańczy;
 • Uchwała Nr XLVIII/285/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws.  wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości;
 • Uchwała Nr XLVIII/286/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. rozpatrzenia petycji Wójta Gminy Solina;
 • Uchwała Nr XLVIII/287/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy;
 • Uchwała Nr XLVIII/288/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Cisna na lata 2022-2032.
 • Uchwała Nr XLVIII/289/2022 r. Rady Gminy Cisna z dnia 29 września 2022 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2022 r.
 1. Wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Cisna

Bogusław Bajorek

 

 

Załączniki