Zapytanie ofertowe - odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna.

Opis Przedmiotu Zamówienia

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenu oczyszczalni ścieków administrowanych przez Gminę Cisna.

 

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z terenów oczyszczalni ścieków w miejscowościach Cisna i Wetlina, ich transportu i zagospodarowania.

Szacunkowa ilość osadów wyniesie:

  • oczyszczalnia ścieków w Cisnej – 120 Mg,
  • oczyszczalnia ścieków w Wetlinie – 45 Mg.

Osad z oczyszczalni w Cisnej jest odwadniany na prasie taśmowej i gromadzony w kontenerze o pojemności 21 m3 i ładowności 15 ton , będącym własnością Gminy Cisna. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pusty kontener szczelny o takiej samej pojemności i wymiarach zewnętrznych max. 6500x2550x2000 mm w miejsce odebranego. Uwodnienie osadu wynosi ok. 75÷80%. Osad jest higienizowany wapnem.

Osad z oczyszczalni w Wetlinie jest odwadniany na workownicy i gromadzony w workach gdzie podlega dalszemu grawitacyjnemu odwodnieniu. Jego uwodnienie wynosi ok. 85%. Załadunek worków z osadem realizowany będzie przez pracowników Zamawiającego do kontenera podstawionego przez Wykonawcę w dniu wywozu. Czas trwania załadunku wyniesie ok. 2 godzin.

Orientacyjna częstotliwość wywozu osadu wyniesie:

  • 3 razy w okresie marzec – czerwiec oraz 1 raz w miesiącu w okresie
    lipiec – listopad -  z oczyszczalni w Cisnej,
  • 3 razy w roku z oczyszczalni w Wetlinie.

Częstotliwość wywozu oraz Ilość osadów mogą ulec zmianie.

Odbiór osadów odbywał się będzie w terminie do 7 dni od powiadomienia Wykonawcy i będzie realizowany w obecności pracownika oczyszczalni.

Potwierdzeniem przekazania osadów ściekowych będą karty przekazania odpadu.

Przed dojazdem do miejsca odbioru osadów a także po odbiorze pojazd, którym będą one transportowane, zostanie zważony na wadze samochodowej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 

Zamawiający dopuszcza zagospodarowanie przekazywanych osadów metodami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797).

Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wyników badań osadu z częstotliwością wynikającą z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. 2015 poz. 257).

Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z lokalnymi warunkami dojazdu i załadunku panującymi na oczyszczalni ścieków w Cisnej i Wetlinie.

 

 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Grzegorz Chmura

Załączniki