Zarządzenie nr 67/2020 Wójta Gminy Cisna z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawki za usługi w zakresie opróżniania szamb oraz wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnym samochodem asenizacyjnym.

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 712 z późn.zm.) w zw. uchwałą nr XXIV/157/2004 Rady Gminy w Cisnej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Cisna uprawnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne


Wójt Gminy Cisna
z a r z ą d z a
co następuje:

§ 1

1. Ustalam wysokość stawki za usługę opróżniania szamb samochodem asenizacyjnym
w wysokości 164,81 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT.
2. Do stawki podstawowej dolicza się opłatę ryczałtową za transport w wysokości 82,93 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT .

§ 2

1. Ustalam wysokość stawki za usługę wywozu osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków samochodem asenizacyjnym w wysokości 205,53 zł netto za 1m3 plus obowiązująca stawka podatku VAT.
2. Należność naliczana będzie na podstawie wydruku ze stacji zlewczej z oczyszczalni ścieków.
3. Minimalna opłata dla ilości osadu mniejszych niż 1m3 przyjmowana będzie jak dla objętości 1m3.
4. Do stawki podstawowej dolicza się opłatę ryczałtową za transport w wysokości 82,93 zł netto plus obowiązująca stawka podatku VAT .

§ 3

Wyżej wymieniona stawka obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2020 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi d/s gospodarki komunalnej.

§ 5

Traci moc zarządzenie nr 25/2019 Wójta Gminy Cisna z dnia 27 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki za usługi transportowe w zakresie opróżniania szamb komunalnym samochodem asenizacyjnym.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

Załączniki