Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Cisna, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy Cisna Bogusław Bajorek zawiadamia o XXIX sesji RG Cisna, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2021 roku.

Obrady sesji można obejrzeć za pośrednictwem portalu System Rada pod linkiem https://rada.gminacisna.pl/

 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy Cisna w dniu 26 luty 2021 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Cisnej z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy Cisna.
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Cisna.
 5. Odczytanie protokołów z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwał:
 • Nr XXIX/171/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 26 luty 2021 r. ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kalnicy;
 • Nr XXIX/172/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 26 luty 2021 r. ws. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Wetlinie;
 • Nr XXIX/173/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 26 luty 2021 r. ws. zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Kalnicy;
 • Nr XXIX/174/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 26 luty 2021 r. ws. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021;
 • Nr XXIX/175/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 26 luty 2021 r. ws. przyjęcia Programu współpracy Gminy Cisna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok;
 • Nr XXIX/176/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 26 luty 2021 r. ws. zatwierdzenia planów pracy Rady Gminy, Komisji Rewizyjnej, Komisji ds. Budżetu i Finansów, Komisji ds. Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Handlu, Komisji ds. Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury oraz Komisji ds. Turystyki i Sportu;
 • Nr XXIX/177/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 26 lutego 2021 r. ws. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Cisna od Projekty Deweloperskie „HOSSANOVA” Sp. z o.o Sp.k. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
 • Nr XXIX/178/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 26 lutego 2021 r. ws. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Cisna na rok 2021;
 • Nr XXIX/179/2021 Rady Gminy Cisna z dnia 26 lutego 2021 r. ws. wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2021 roku.
 1. Wolne wnioski.

Zakończenie obrad sesji.

Załączniki