Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2020 r.

Wójt Gminy Cisna informuje o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie art. 6m ust. 2a z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz uchwały Nr XXII/135/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającej Uchwałę Nr XXII/133/2020 Rady Gminy Cisna z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 2802).

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

14 zł /mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
28 zł /mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty.
Informuję również, iż właściciele nieruchomości, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie są zobowiązani do składania nowej deklaracji.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie
z założeniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Cisna dnia 17.07.2020

Wójt Gminy Cisna
mgr Renata Szczepańska

Załączniki