Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracji CEIDG-1, prosimy o przygotowanie niezbędnych danych, które zostaną wprowadzone w odpowiednie pola:

  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL'
  • numer NIP o ile taki posiada;
  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
  • określenie przedmiotu działalności - czyli opis zakresu czynności według Polskiej Klasyfikacji Działalności,
    Uwaga: Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), przedmiot działalności należy klasyfikować na poziomie podklasy (numer pięcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabetu).
  • datę rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG -1 wraz z załącznikami, o dokonanie wpisu, stanowi jednocześnie wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Opłaty

Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Załączniki

Komórka odpowiedzialna