Aktualności

2021-07-02
1 lipca startuje program "Profilaktyka 40 PLUS". Dzięki niemu każdy Polak, który ukończył 40 lat otrzyma dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. "Profilaktyka 40 PLUS" zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Pakiet badań dla kobiet obejmuje:
2021-07-02
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
2021-06-30
Ogłoszenie o zamówieniu - Dowóz (wraz z odwozem) uczniów do Szkoły Podstawowej w Cisnej w okresie od września 2021r. do czerwca 2022r.
2021-06-30
Piknik odbędzie się w dniu 3 lipca 2021 w godzinach 15:00 - 18:00 na Boisku Orlik w Cisnej.
2021-06-29
Już 1 lipca rozpoczyna się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.
2021-06-28
GGiB.6733.2.2021                                                                    Cisna, dnia 28.06.2021r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Cisna
2021-06-25
ZUS będzie wypłacał świadczenia „Dobry Start”

Strony