Ochrona środowiska

2014-02-07
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w związku z powiadomieniem Republiki Słowackiej o planowanej realizacji przedsięwzięcia pn.: "Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach" dla którego wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
2014-01-24
Wójt Gminy Cisna informuje, że  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki i studni kopanej na działce o nr ewid. 61/5, położonej w miejscowości Krzywe, gmina Cisna.
2013-11-20
Wójt Gminy Cisna informuje, ze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia na działce o nr ew. 71 położonej w miejscowości Liszna, gmina Cisna.
2013-06-06
Wójt Gminy Cisna informuje, ze Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku mieszkalnego i budynku mieszkalno-usługowego, budowie studni kopanych 2 szt., budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, na działce o nr ew. 79/2 położonej w miejscowości Krzywe, gmina Cisna.
2013-05-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Slavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn.
2013-05-27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące postępowania transgranicznego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanej budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych 3 oraz 4 w elektrowni jądrowej na Ukrainie w Regionie Chmielnickim, w powiecie Slavuta, w pobliżu miejscowości Netishyn.
2012-01-19
Starostwo Powiatowe w Lesku zawiadamiaże, na wniosek Gminy Cisna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie : odprowadzania ścieków socjalno-bytowych z miejscowości Wetlina w ilości Qśr.d. = 250 [m3/d] istniejącym wylotem do wód płynących rzeki Wetlinka (dz. nr ewid.

Strony